สำนักงานใหญ่ บริษัท พีบี ทรานส์ (ประเทศ) จำกัด 82/233 หมู่บ้านซิเมนต์ไทย 17 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 17:30 น.

เกี่ยวกับเรา


บริษัท พีบี ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด

PB TRANS เป็นบริษัทขนส่งเอกชนก่อตั้งขึ้นปี 2015 มุ่งให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและการขนส่งข้ามแดนภายนอกประเทศ
ด้วยความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการขนส่งควบคู่กับบุคลากรของเรา รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกขั้นตอนการให้บริการขนส่ง โดยคำนึกถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมาพร้อมความรวดเร็วในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด เรามุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า คู่ค้า บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมชุมชนให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

วิสัยทัศน์

ผู้นำธุรกิจบริการขนส่งสัญชาติไทยมาตรฐานสากล


ความมุ่งมั่น

เป็นกลไกลสำคัญในการส่งมอบสินค้า ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างควาพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า พร้อมพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ

1) ดำเนินธุรกิจบริการขนส่งสินค้าครบวงจรผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล
2) บริการลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความเป็นธรรมในทุกขั้นตอนการให้บริการ พร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
3) สนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงาน ให้มีความมั่นคงในคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
4) องค์กรที่ดีต่อสังคมมีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน
ISO 9001:2015

มาตรฐานบริหารงานคุณภาพ

UKAS JPG

ค่านิยมองค์กร

Performance

Beyond service

Trust